رضاخان قبل از به قدرت رسیدن در کسوت نگهبان سفارت هلند!!! - (( با یه کلیک یه عمر حالشو ببر ))